LATEST WORKS


Stručni članci


Objavljeni stručni radovi od 1999. do 2005.

1. Marko Paliaga: «Vidjeti ne znači pamtiti», rezultati istraživanja medija, Marketing u praksi, Trend stručne publikacije, Zagreb, 1/1999. godine.
2. Marko Paliaga: «Mladi vole strano», rezultati istraživanja robnih marki u RH, Marketing u praksi, Trend stručne publikacije, Zagreb, 2/1999. godine.
3. Marko Paliaga: «Medijsko planiranje I dio», Marketing u praksi, Trend stručne publikacije, Zagreb, 9/2000. godine.
4. Marko Paliaga: «Medijsko planiranje II dio» Marketing UP, Poslovna znanja d.o.o., Zagreb, 8/2001. godine.
5. Marko Paliaga: «Brane popuštaju», Bankovni marketing, Marketing UP, Poslovna znanja d.o.o., Zagreb, 6/2001. godine.
6. Marko Paliaga: «Ključne faze planiranja», Marketing UP, Poslovna znanja d.o.o., Zagreb, 6/2001. godine.
7. Marko Paliaga: «Planiranje i upravljanje marketingom», Marketing UP, Poslovna znanja d.o.o., Zagreb, 7/2001. godine.
8. Marko Paliaga: «Odabir investicijskih projekata za potrebe gradova kao jedinica lokalne samouprave«, RIF, Računovodstvo i financije, rujan 2000., Zagreb, Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika, UDK 336.64
9. Marko Paliaga: «Primjena marketinške koncepcije u jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama», Računovodstvo, revizija i financije, ožujak 2002. Zagreb, RRIF Zagreb, UDK 658.8/342.5
10. Marko Paliaga:»Mogućnosti i potrebe uvođenja Total Quality Managementa u državnu i lokalnu upravu, RIF, Računovodstvo i financije, Dodatak časopisu broj 1, siječanj 20002., Zagreb, Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika, UDK 338.64
11. Marko Paliaga: «Analiza strateškog asortimana u ŠKZ Flacius», Društvo za marketing Rijeka, Rijeka 2000., Marketing forum 2, Zbornik radova, UDK 339.138
12. Šverko, Paliaga: «Istraživanje imidža gradova u funkciji marketinga gradova», CROMAR, Udruga za marketing, Zbornik radova, studeni 2001., UDK 658.8
13. Marko Paliaga: «Strateško planiranje i primjena SWOT analize u JLS-u» Informator broj 5176, od 15.10.2003. i časopis RIF 9/2003, rujan 2003, broj 9 SWOT analiza u JLS-u (pdf)
14. Marko Paliaga: „Polazišta i poimanje urbanog marketinga uz mogućnost primjene u okviru jedinica lokalne samouprave-gradova u Republici Hrvatskoj, Časopis Informator, siječanj 2004. Urbani marketing u JLS-u (pdf)
15. Marko Paliaga: „Outsourcing u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj: Ispravni put ?“, Časopis Informator, travanj 2004. Outsourcing u JLS-u (pdf)
16. Marko Paliaga: „Neverbalna komunikacija je dio pregovaranja“, Časopis ProPro, broj 17, 2004.
17. Marko Paliaga: „Outsourcing u JLS: Ispravni put ?“, RIF lipanj 2004, str. 55.
18. Marko Paliaga: „Branding gradova- novi izazovi za hrvatske gradove“, Informator Zagreb, broj 5296, 2004. Branding gradova (pdf)
19. Marko Paliaga: „Misija, vizija i ciljevi u jedinicama lokalne samouprave“, Informator Zagreb, broj 5384, 2005. Misija i vizija grada (pdf)

Objavljeni stručni radovi 2006.-2008.

1. Zoran Franjić, Marko Paliaga: “Istraživanje imidža gradova kao elementa upravljanja markom”, Ekonomska istraživanja, FET “Dr. Mijo Mirković”, 2006., vol.19, no 1, str. 139-149. Image gradova (pdf)
2. Marko Paliaga: “Urbani marketing kao jedan od instrumenata za poboljšanje funkcioniranja gradske administracije u Hrvatskoj”, Časopis RIF, prilog Riznica, broj 12/2006., UDK 338.64, str. 50-53, 2006.
3. Marko Paliaga: “Branding gradova-novi izazovi za hrvatske gradove”, Časopis RIF, prilog Riznica, broj 8-9/2006., UDK 338.64, str. 41-43, 2006.
4. Marko Paliaga: “Analiza ključnih interesnih skupina prilikom valorizacije gradskih odluka i projekata”, Časopis Novi-informator, br. 5629, 16.02.2008., str 14-15., 2008. Stakeholder analysis (pdf)

Stručni radovi, recenzije i ostale znanstveno istraživačke aktivnosti od 2008. nadalje

1. Ernes Oliva,Marko Paliaga: “Research of influence of auctochthonous regional products on regional brand – example of the Istrian region”,Ekonomska misao i praksa, UDK 658.626(497.571), 20.6.2012., str 363-378, PDF Download
2. Recenzije – 23. kongres CROMAR-a 2013, 22. Kongres CROMAR 2012., Časopis Holon 2015., Sveučilište Libertas za doktorski studij 2014., Knjiga menedžment u zdravstvu 2015, Časopis Ekonomska istraživanja 2011 i 2012.
3. Član komisije za obradu preddiplomskih i diplomskih radova na katedri za marketing od 2006. do 2012.
4. Marko Paliaga: “RIFLESSIONI SULLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALEE SULL’IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI” , Richerche Sociali, Universita popolare di trieste, Centro di richerche storice Rovigno, 2015.- u objavi